En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Laserbox SLU
Ramon Soldevila núm. 1 Baixos
B25823410
Lleida, Lleida 25002

Correu electrònic: info@laserbox.info
Telèfon: +34 973045520
Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Tom 1211 de la secció general, foli 189, Full número L-inscripció .
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre i l'usuari.
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

Ens pot seguir amb aquestes xarxes socials